ROBOFEAST-2016 : National Raspberry – Pi Development Championship

First Place – 6th Sem CSE

  1. Akshay L. Aradhya
  2. Anagha
  3. Kunal. V
  4. Nayana S

 

Second Place – 6th Sem CSE

  1. Aishwarya D. Prakash
  2. Archana R Choudary
  3. Harshita. S
  4. Harshita D.H.